دانلود رایگان


عنوان: سنجش و طبقه¬بندی تامین¬کنندگان قطعات خودرو با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی:شرکت ایران خودرو) - دانلود رایگاندانلود رایگان عنوان:سنجشو طبقه­بندی تامین­کنندگان قطعات خودرو با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی:شرکت ایران خودرو) فهرست مطالبعنوان

دانلود رایگان

عنوان:

سنجشو طبقه­بندی تامین­کنندگان قطعات خودرو با استفاده از تکنیک AHP (مطالعه موردی:شرکت ایران خودرو)
فهرست مطالب

عنوان صفحه


مقدمه ...... .......................................................................................................................................... 1

فصلاول :طرح تحقيق

1-1-مقدمه.......................................... 2

1-2-تعریفو بیان موضوع............................ 2

1-3-سئوالاتتحقیق.................................. 4

1-4-ضرورتمساله................................... 5

1-5-سابقهتحقیق................................... 7

1-5-1-پژوهش­های داخلی.............................. 7

1-5-2-پژوهش­های خارجی.............................. 9

1-6-اهداف تحقیق................................. 10

1-6-1-اهدافاصلی................................. 11

1-6-2-اهداففرعی................................. 11

1-7-قلمروتحقیق.................................. 12

1-8-روشتحقیق.................................... 12

1-9-جامعهآماری.................................. 13

1-10-روشنمونه­گیری............................... 13

1-11-روشهایآماری تجزیه و تحلیل اطلاعات........... 13

1-11-1-ابزارجمع­آوری اطلاعات...................... 14

1-11-2-روشتجزیه و تحلیل داده­ها.................. 14

1-12-واژگانکلیدی................................ 15


فصل دوم :مباني نظري و پیشینه تحقيق

بخشاول:زنجیره عرضه و شاخص­های ارزیابی تامین­کنندگان

2-1-1-مقدمه...................................... ...................................... 16

2-1-2-زنجیرهتامین............................... 19

2-1-3-مدیریتزنجیره تامین........................ 20

2-1-4-محورهایتحقیقات در زمینه مدیریت زنجیره عرضه در صنعت خودرو 23

2-1-5-مدیریتتامین­کنندگان........................ 23

2-1-6-ارتباطبا تامین­کنندگان..................... 26

2-1-7-فرآیندمدیریت تامین­کنندگان................. 28

2-1-8-تاثیرتوسعه و پیشرفت بر پیچیدگی تصمیمات خرید 29

2-1-9-انتخابتامین­کنندگان........................ 31

2-1-10-چارچوبکلی برای امر خرید و انتخاب تامین­کنندگان 33

2-1-11-ارزیابیتامین­کنندگان با معیارهای عینی و ذهنی 36

2-1-12-مدل­های ارائه شده در زمینه ارزیابی و انتخاب تامین­کنندگان 37

2-1-13-تامین­کنندگان استراتژیک.................... 39

2-1-14-الزاماتتامین­کنندگان...................... 40

2-1-15-تحولارتباط بین تامین­کنندگان قطعات و خریدار 43

2-1-16-استراتژی­های خاص جهت تامین قطعات مختلف..... 45

2-1-17-مبانیانتخاب تامین­کنندگان................. 47

2-1-18-تعیینمعیارهای انتخاب..................... 48

2-1-19-خصوصیاتو ویژگیهای معیارهای رتبه­بندی...... 50

2-1-20-شاخص­های ارزیابی و انتخاب تامین­کنندگان..... 51


بخش دوم:مدل­های تصمیم­گیری و ارزیابی

2-2-1-مقدمه........................................ 53

2-2-2-استفادهاز مدل در تصمیم­گیری................ 53

2-2-3-طبقه­بندی تصمیم ها.......................... 54

2-2-4-تصمیم­گیری با مسائل پژوهش عملیاتی........... 55

2-2-5-تصمیم­گیری­های چند­معیاره..................... 56

2-2-6-تصمیم­گیری­های چند­معیارهفازی................ 59

2-2-7-مدلهای بهینه­سازی تصمیم.................... 61

2-2-7-1-مدل­های تصمیم­گیری چند­هدفه(MODM).......... 62

2-2-7-2-مدل­های تصمیم­گیری چند­شاخصه(MADM)......... 62

2-2-8-انواعمدل­های MADM........................ 65


بخش سوم:پیشنه پژوهش

2-3-1-پیشینه­یداخلی.............................. 67

2-3-2-پیشینه­یخارجی.............................. 71

2-3-2-1-پژوهشازکان و همکاران.................... 71

2-3-2-2-پژوهشاحمد بسکس و همکاران................ 72

2-3-2-3-پژوهشیانینگ و وو........................ 73

2-3-2-4-پژوهشمی­چان­سو و همکاران.................. 74


عنوان:


سنجش


و


طبقه¬بندی


تامین¬کنندگان


قطعات


خودرو


با


استفاده


از


تکنیک


AHP


(مطالعه


موردی:شرکت


ایران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت وجه نقد، سرمایه، سود

پایان نامه سنجش و طبقه¬بندی تامین¬کنندگان قطعات خودرو با استفاده از تکنیک ahp (مطالعه ...

دانلود و فروش كتاب (رزنت ایران آریا) و کاملترین …

... ایران خودرو با استفاده ... تامین‌کنندگان و مطالعه ... با استفاده از تکنیک ...

دانلود پاورپوینت هندبال - download90.ir

پایان نامه سنجش و طبقه¬بندی تامین¬کنندگان قطعات خودرو با استفاده از تکنیک ahp (مطالعه ...

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (بری و همکاران، 2004)

پایان نامه سنجش و طبقه¬بندی تامین¬کنندگان قطعات خودرو با استفاده از تکنیک ahp (مطالعه ...

دانلود پاورپوینت بازار فرابورس در ایران

پایان نامه سنجش و طبقه¬بندی تامین¬کنندگان قطعات خودرو با استفاده از تکنیک ahp (مطالعه ...

آموزه های بودا

کتاب مبانی مدیریت صنعتی حسینی

کتاب چاقی کودکان و نوجوانان

کتاب چاقی کودکان و نوجوانان

عزاداری های نامشروع

اوتیسم و ژنتیک آن

A Novel Mobility Management Scheme for Target Tracking in Cluster-based Sensor Networks

پاورپوینت حرکات اصلاحی اندام تحتانی